Lưu trữ Danh mục: Bảo hiểm

Bảo hiểm cháy nổ

Bảo hiểm cháy nổ là Sản phẩm (vô hình) của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Vì sao gọi là bảo hiểm cháy nổ bắt buộc? Vì nhà nước bắt buộc các doanh nghiệp phải mua theo nghhị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ. Khi tài sản được bảo hiểm không may bị thiệt hại bởi nguyên nhân cháy, […]

Bảo hiểm tai nạn lao động

Mua bảo hiểm tai nạn lao động 24/24. Theo luật lao động, người sử dụng lao động phải trang bị kiến thức về an toàn lao động cho người lao động. Đặc biệt là công nhân làm trong những ngành nghề thuộc nhóm 3, nhóm 4. Và trong một số nghề nhất định thì phải được học bài […]